Privacybeleid S.N.O.R.

S.N.O.R. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.N.O.R. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als S.N.O.R. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door S.N.O.R.  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over huis- of bedrijfsbezoeken;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.N.O.R. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam familie/contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door S.N.O.R. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 1 jaar. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen benadert S.N.O.R. uw via e-mail. Als u niet opnieuw gebruikmaakt van de diensten van S.N.O.R. dan worden uw persoonsgegevens gewist.

Nieuwsbrieven

S.N.O.R. verstuurt geen (digitale) nieuwsbrieven. Hiervoor worden dus ook geen persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door S.N.O.R. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan S.N.O.R. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door S.N.O.R. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men als donateur aan S.N.O.R. verbonden is.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door S.N.O.R. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de activiteiten binnen de S.N.O.R. gedurende de Sinterklaasperiode en daarbuiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van activiteiten binnen S.N.O.R..

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt S.N.O.R. de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door S.N.O.R. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men binnen S.N.O.R. activiteiten uitvoert tot wederopzegging.

Verstrekking aan derden

S.N.O.R. verstrekt geen gegevens aan derden. Mocht dit in de toekomst toch voorkomen, zal dit nooit gebeuren als er geen verwerkersovereenkomst met de derde partij is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

S.N.O.R. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookie-beleid

Op de website van S.N.O.R. maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Dat zijn kleine bestandjes met informatie die op uw computer worden geplaatst. Hiermee meten wij het bezoek op onze website en optimaliseren we onze website.
In de cookiemelding op onze website kunt u de cookies accepteren. Accepteert u de cookies niet, dan is het mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens S.N.O.R. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze Google Drive, waar de persoonsgegevens worden bewaard;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens S.N.O.R.

Sint Nicolaas Organisatie Rheden

Secretariaat S.N.O.R.
Mail: info@snor-rheden.nl